PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL OFFICE OF KAZLŲ RŪDA

The area of activity of the Service is assistance to the pupil, the teacher and the school.

Parsisiųsti nuostatus spauskite čia

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2014 m.  rugpjūčio 27  d. Nr.  TS IV(39)-2171

Kazlų Rūda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio  4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos  nuostatus  (pridedama).
 2. Įgalioti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorę Bronę Rudvalienę  pasirašyti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų registravimu.
 3. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. TS 17- 527 „Dėl Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Kanevičius

 

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr.  TS IV(39)-2171

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Tarnybos grupę, tipą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšį, tikslą, uždavinius, funkcijas, tarnybos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Tarnybos oficialus pavadinimas – Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, trumpasis pavadinimas – Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba.
 3. Tarnyba įsteigta ir savo veiklą pradėjo 2009-02-02.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės institucija.
 5. savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas: Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kompetencija:

5.1. tvirtina tarnybos nuostatus;

5.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadovą;

5.3. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

5.4. priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo ar likvidavimo;

5.5. priima sprendimą dėl Tarnybos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

5.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

5.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.Tarnybos buveinė – Atgimimo g. 1A,  LT- 69415 Kazlų Rūda.

7.Grupė – švietimo pagalbos įstaiga.

8.Tipas – pedagoginė psichologinė tarnyba.

9.Tarnybos veiklos laikotarpis neribotas.

10.Tarnyba yra paramos gavėja.

11.Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu *LIETUVOS RESPUBLIKA * KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA* blanką su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

 1. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

II. TARNYBOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

 1.   Tarnybos veiklos sritis – švietimo pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.
 2. Tarnybos veiklos rūšys: Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, kodas 84.12.

14.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

14.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

 1. Tarnybos veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius resursus, teikiant reikalingą konsultacinę, informacinę  pagalbą mokykloms, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).
 2. Tarnybos uždaviniai:

16.1.įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti jų lygį, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimalią ugdymo vietą ir formą;

16.2.stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus  ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

16.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų  turinčių mokinių ugdymą.

 1. Tarnybos funkcijos:

17.1. įvertinti asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius ( išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą ugdytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas,  prireikus skirti specialųjį ugdymą;

17.2. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą;

17.3. konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;

17.4. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;

17.5. rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis;

17.6. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

17.7. kaupti ir analizuoti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamojoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas;

17.8. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

17.9. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų;

17.10. padėti organizuoti krizių valdymą mokyklose;

17.11. Tarnyba gali vykdyti  ir kitas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.

 

III. TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1.     Tarnyba turi teisę gauti apie savo klientus reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, padedančią veiksmingiau spręsti jiems kylančias problemas.
 2. Tarnyba bendradarbiauja su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos švietimo ir vaikų teisių apsaugos skyriais, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (ar švietimo pagalbos tarnybomis), švietimo centrais, mokyklomis, visuomeninėmis bei kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis.
 3. Tarnyba palaiko ryšius su įvairiomis užsienio šalyse veikiančiomis institucijomis, kurios rūpinasi specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiais asmenimis.
 4. Tarnyba savo veiklą grindžia šiais principais:

21.1. individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

21.2. vaiko dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus);

21.3. bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos, ugdymo įstaigos specialistų vertinimais ir bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais);

21.4. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie švietimo pagalbos gavėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi;

21.5. veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokyklų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų taikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje, didinti švietimo veiksmingumą;

21.6. profesionalumo. Tarnybos specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.

 1. Tarnyba privalo:

22.1. naudoti iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose Tarnybos nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

22.2. užtikrinti Tarnybos darbuotojams saugias darbo sąlygas;

22.3. teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas bei darbo planus;

22.4. garantuoti įstaigos finansinį, statistinį ir rašytinį ataskaitų teisingumą.

22.5. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 1. Tarnyba gali turėti kitų nustatytų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos   įstatymams.

 

 1. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1.     Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas (turintis psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją), gydytojas vaikų neurologas ir (ar) neurologas ir Tarnyba yra įgijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas, joje įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos. Tarnyboje gali dirbti ir kiti specialistai – surdopedagogas, tiflopedagogas, psichoterapeutas, psichiatras, profesijos patarėjas ir kt. Pageidautina, kad specialistai turėtų ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį.
 2.   Tarnybos veikla organizuojama pagal:

25.1 direktoriaus patvirtintą Tarnybos strateginį planą;

25.2. direktoriaus patvirtintą Tarnybos metinį veiklos planą bei mėnesio veiklos planus.

 1.    Tarnybai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Už konkurso paskelbimą ir organizavimą atsakingas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.
 2.    Direktorius:

27.1. vadovauja Tarnybos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui ir jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.2. tvirtina Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4. nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui, gautų duomenų apibendrinimui ir rekomendacijų dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengimui, prevencinių programų vykdymui, konsultacinės pagalbos teikimui, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir kitoms funkcijoms atlikti;

27.5. rengia Tarnybos darbo tvarkos taisykles ir jas tvirtina;

27.6. sudaro darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;

27.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.8. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

27.9. sudaro Tarnybos vardu sutartis Tarnybos funkcijoms atlikti;

27.10. organizuoja Tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Tarnybos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.12. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

27.13. atstovauja Tarnybai kitose institucijose;

27.14. organizuodamas Tarnybos veiklą bendradarbiauja su Kazlų Rūdos savivaldybės ir šalies švietimo ugdymo įstaigomis, švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis ir kitais socialiniais partneriais;

27.15. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

28.Tarnybos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnyboje, demokratinį Tarnybos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos veiklos rezultatus, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, darbuotojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus.

 1. Tarnybos specialistai:

29.1. įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus specialųjį ugdymąsi skiria ir švietimo pagalbą teikia Tarnyboje arba artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo aplinkoje;

29.2. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

29.3. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;

29.4. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų.

 1. Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu, socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, vaiko brandumo mokyklai nustatymas, prireikus specialiojo ugdymosi skyrimas atliekamas ir švietimo pagalba teikiama Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar ugdymosi aplinkoje.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO

APMOKĖJIMO TVARKA IR  ATESTACIJA

 

 1.  Darbuotojai į darbą Tarnyboje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2.  Tarnybos darbuotojams už darbą mokama remiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darbuotojų atestacija vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR TARNYBOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1.  Tarnyba valdo, naudoja ir disponuoja turtu teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Tarnybos lėšos:

35.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybė biudžetui skirtos lėšos;

35.2. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

35.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

35.4. kitos teisėtu būdu gautos pajamos.

 1. Tarnyba turi teisę gauti paramą, turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.
 2. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Tarnybos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 5.    Tarnybos veiklos priežiūrą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1.   Tarnyba turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Informaciją apie savo veiklą Tarnyba skelbia viešai Tarnybos interneto svetainėje Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 3. Tarnybos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Kazlų Rūdos  savivaldybės taryba.
 4.   Tarnybos nuostatai keičiami ar papildomi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu,  pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams.
 5.     Nuostatų pakeitimą ar papildymą gali inicijuoti Kazlų Rūdos  savivaldybės taryba, Tarnybos direktorius.
 6.      Tarnyba registruojama  teisės aktų nustatyta tvarka.
 7.      Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8.    Tarnyba registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

 

_______________________________

 

Nuostatai sudaryti ir pasirašyti  Kazlų Rūdoje

2014 m. rugpjūčio  29  d.

Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos

direktorė Bronė Rudvalienė

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti