KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (PDF)

 

SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2023 m. kovo 9 d. Nr. TS-31
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. ISAK-1880 patvirtintais savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdiniais nuostatais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-12-19 sprendimu Nr. TS-244 „Dėl Globos centro funkcijų vykdymo“, atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymu AT-34 „Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus“ 2022 m. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos rekomendacijas Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus (pridedama).
 2. Įgalioti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorę Gražiną Ambrasienę pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatus ir teisės aktų nustatyta tvarka, terminais juos įregistruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus.
 3. 3. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą TS IV(39-2171) „Dėl Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų tvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                         Mantas Varaška

 

 

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2023 m. kovo 9 d. sprendimu
Nr. TS-31

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

 NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) tikslui, uždaviniams, funkcijoms ir darbo organizavimui reglamentuoti.
 2. Tarnyba įsteigta 2009-02-19, įregistruota Juridinių asmenų registre 2014-09-04, kodas 302307677.
 3. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Tarnybos buveinės adresas – Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,
 5. Tarnybos savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas – Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda.
 6. Tarnyba yra savivaldybės pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai ir teikianti socialines paslaugas įstaiga.
 7. Tarnyba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinio paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais bei šių nuostatų pagrindu parengtais ir steigėjo patvirtintais pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatais.
 8. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
 9. Tarnybą steigia savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II. TARNYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PAGRINDINĖ VEIKLOS RŪŠIS

 1. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams, užtikrinti socialinių paslaugų teikimą.
 2. Tarnybos uždaviniai:

11.1. kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;

11.2. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

11.3. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;

11.4. konsultuoti švietimo įstaigas profesinio orientavimo teikimo klausimais;

11.5. koordinuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas;

11.6. teikti kokybiškas savalaikes socialines paslaugas;

11.7. padėti pasirengti būsimiems globėjams priimti į šeimą tėvų globos netekusį vaiką;

11.8. vykdyti ir koordinuoti atvejo vadybos procesus;

11.9. teikti šeimoms ir vaikams bendrąsias bei socialinės priežiūros šeimoms paslaugas.

 1. Pagrindinė Tarnybos veiklos rūšis – švietimo tarnybų veiklos reguliavimas (kodas 75.12.20).
 2. Kitos veiklos rūšys:

13.1. gydytojų, specialistų veikla, kodas 86.22;

13.2. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

13.3. kita, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.

III. PAGRINDINĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

 1. Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą.
 2. Siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą.
 3. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.
 4. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.
 5. Inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.
 6. Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 7. Rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 8. Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.
 9. Konsultuoti savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas profesinio orientavimo teikimo klausimais.
 10. Koordinuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas.
 11. Teikti socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir auginančioms vaikus.
 12. Nustatyti vaiko ir jį auginančio (-ių) atstovo (-ų) pagal įstatymą ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens), fizinio asmens vaiko laikinąją priežiūrą.
 13. Inicijuoti, taikyti atvejo vadybą, nagrinėti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimą, kompleksinės pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą, atvejo vadybos koordinavimą savivaldybėje.
 14. Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
 15. Tarnyba gali vykdyti ir kitas jos nuostatuose nurodytas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.

IV. VALDYMAS

 1. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Tarnybos steigėjas įstatymų nustatyta tvarka. Direktoriumi skiriamas asmuo, turintis edukologijos arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią specialiojo pedagogo ar psichologo profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip penkerių metų praktinio darbo patirtį.
 2. Tarnybos direktoriaus kompetencija:

30.1. vadovauti strateginio plano ir metinės veiklos programos rengimui ir vadovauti jų įgyvendinimui;

30.2. priimti į darbą, atleisti iš jo, skirti drausmines nuobaudas ir skatinti Tarnybos darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

30.3. tvirtinti Tarnybos darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

30.4. Tarnybos vardu sudaryti sutartis.

 1. Tarnybos direktoriaus funkcijos:

31.1. inicijuoti Tarnybos veiklos planų ir programų rengimą;

31.2. telkti specialistus Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei numatytoms veiklos programoms įgyvendinti;

31.3. stebėti, analizuoti ir vertinti Tarnybos veiklą;

31.4. rūpintis Tarnybos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

31.5. atstovauti Tarnybai kitose institucijose;

31.6. užtikrinti bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią aplinką;

31.7. vykdyti kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Tarnybos direktorius atsako už visą Tarnybos veiklą, jos kokybę ir rezultatus, reikiamą specialistų išsilavinimą, tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą.

V. TARNYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba šie reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas (turintis psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją), gydytojas neurologas. Tarnyboje gali dirbti ir kiti specialistai – surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, psichoterapeutas, psichiatras, karjeros specialistas, atvejo vadybininkas, socialinis darbuotojas dirbantis su šeima, globos koordinatorius, individualios priežiūros darbuotojas, atestuotas socialinis darbuotojas. Pageidautina, kad specialistai turėtų ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį.
 2. Tarnyba:

34.1. įvertina tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba, o tais atvejais, kai jų steigėja yra ne savivaldybės taryba, steigėjams sudarius sutartis.

34.2. teikia pagalbą:

34.2.1. psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir  socialinę  – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, bei informacinę specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims;

34.2.2. informacinę, konsultacinę, metodinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams;

34.3. teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą, gavusi asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 1. Tarnybos specialistai:

35.1. dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, su juo dirbančiais specialistais;

35.2. stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis;

35.3. nustato sutrikimus, atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą psichologiniu, pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu aspektais, vertinimo rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytoju (-ais), priskiria specialiųjų poreikių asmenis specialiųjų ugdymosi poreikių grupei;

35.4. prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius;

35.5. gali dalyvauti mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, jeigu mokykloje nėra vieno, kelių ar nė vieno specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).

 1. Specialioji pedagoginė ir/ar psichologinė pagalba (vertinimas, informavimas, konsultavimas) specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims teikiama Tarnyboje, mokykloje ar namuose (esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės).
 2. Tarnybos specialistai ne daugiau kaip 60 procentų savo darbo laiko skiria tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus, mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus, vesti jiems užsiėmimus), o kita jų darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).
 3. Karjeros specialistas, kompleksiškai teikiamų paslaugų koordinatorius, atvejo vadybininkas, socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, socialinio darbuotojo padėjėjas, individualios priežiūros darbuotojas, atestuotas socialinis darbuotojas, globos koordinatorius vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, DARBO APMOKĖJIMO TVARKA,

TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Į Tarnybą darbuotojai priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tarnybos darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatomos pareigybių aprašymuose.
 4. Tarnybos specialistai atsako už vykdomų pedagoginių ir psichologinių tyrimų kokybę, korektišką tyrimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.
 5. Tarnybos darbuotojai už savo funkcijų vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Turtas: Tarnyba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudojasi ir disponuoja priskirta žeme, pastatais, statiniais, įrengimais, transporto priemonėmis ir kitu turtu, reikalingu šiuose Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti pirktas už Tarnybos lėšas, dovanotas arba įgytas kitu teisėtu būdu teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Lėšos ir jų šaltiniai:

45.1. savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintą sąmatą;

45.2. valstybės biudžeto tikslinės lėšos;

45.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Finansinės operacijos ir buhalterinė apskaita atliekama vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais.

VIII. RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 1. Tarnybos raštvedybos organizavimo ir dokumentų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos valstybinio archyvo fondo nuostatai, Dokumentų rengimo ir įforminimo, Raštvedybos taisyklės.

IX. VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Tarnybos veiklą prižiūri steigėjas ir kitos valstybės įgaliotos institucijos.
 2. Tarnybos finansinę veiklos kontrolę vykdo savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba ir kitos įgaliotos institucijos.

X. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 1. Tarnybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina steigėjas.
 2. Nuostatai keičiami ir papildomi steigėjo ar Tarnybos direktoriaus teikimu.

XI. TARNYBOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

 1. Steigėjas Tarnybą reorganizuoja, likviduoja ir pertvarko Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XII. REGISTRAVIMAS

 1. Tarnyba įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti