PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL OFFICE OF KAZLŲ RŪDA

The area of activity of the Service is assistance to the pupil, the teacher and the school.

 PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės
tarnybos direktoriaus
2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-6
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS1.Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau tekste – Tarnyba) teikiamas mokamas paslaugas, jų įkainius ir gautų lėšų naudojimą.
2.Tarnyba teikia mokamas paslaugas:
2.1. mokiniams (vaikams), nesimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose;
2.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, gyvenantiems ne Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.
2.3. mokiniams (vaikams) besimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose, kuriose sudarytos galimybės gauti reikiamų švietimo pagalbos specialistų pagalbą, tačiau mokinių (vaikų) tėvai mokyklos specialistų teikiamų paslaugų atsisako (dalinai arba pilnai) ir kreipiasi į Tarnybą dėl švietimo pagalbos teikimo;
2.4. tėvams (globėjams, rūpintojams) bendravimo su vaikais tobulinimo kursai ir tėvystės įgūdžių mokymai.II. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI3.Tarnybos teikiamų paslaugų įkainiai:
3.1. psichologinis mokinių (vaikų) intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-IIILT WASI ;WAIS-III metodika                                                                                       – 28,96 EUR;
3.2. psichologinis mokyklinio brandumo įvertinimas                              –  14,48 EUR;
3.3. vaiko raidos įvertinimas DISC metodika                                              –  28,96 EUR;
3.4. mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas                         – 17,38 EUR ;
3.5. mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas                                 –  17,38 EUR;
3.6. individuali psichologo konsultacija   (1 ak. val.)                                    –   8,69EUR;
3.7. logopedo konsultacija – kalbos sutrikimų korekcija (1 ak. val.)     –  5,79 EUR;
3.8. specialiojo pedagogo konsultacija – korekcinės pratybos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (1 ak. val.)                                  –  5,79 EUR;
3.9. paskaitos, seminaro, pranešimo, mokymų, kursų 1 valanda        –  21,72 EUR;
3.10. bendravimo su vaikais tobulinimo kursai, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus              –   37,65 EUR;

III. GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

4. Gautos lėšos gali būti naudojamos:
4.1. kitoms išlaidoms ir paslaugoms;
4.2. ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti;
4.3. kanceliarinėms prekėms, metodinėms priemonėms, spaudiniams įsigyti;
4.4. metodinės medžiagos leidybai;
4.5. Tarnybos patalpų einamajam remontui;
4.6. Tarnybos specialistų kelionės išlaidoms į ugdymo įstaigas;
4.7. Renginiams organizuoti;
4.8. Tarnybos reprezentacinėms išlaidoms ir kt..

IV. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MOKESČIO APSKAITA IR KONTROLĖ

5. Teikiamų paslaugų mokestis yra Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos pajamos už teikiamas paslaugas.
6. Paslaugos teikimo tvarka, įkainiai ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka ir kt. dvišaliai įsipareigojimai įforminami ekvivalentine abipusėmis derybomis sudaroma sutartimi.
7. Už suteiktas paslaugas klientui išrašoma sąskaita faktūra.
8. Lėšos apskaitomos Labdaros, paramos, 2% sąskaitoje LT237300010128564218 Swedbank AB banke.
9. Už pajamų už teikiamas paslaugas apskaitą ir kontrolę atsakingas Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius.

________________________

_______________________

Paslaugos

Tarnyba:

1. įvertina tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba, o tais atvejais, kai jų steigėja yra ne savivaldybės taryba, steigėjams sudarius sutartis.

2. teikia pagalbą:
2.1. psichologinę, specialiąją pedagoginę – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, bei informacinę specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims;
2.2. informacinę, konsultacinę, metodinę – tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams;
2.3. teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą, gavus asmens ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Tarnybos specialistai:

1. dirba komandos principu, bendradarbiaudami su specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, su juo dirbančiais specialistais;

2. stengiasi pažinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis natūraliomis jų gyvenimo ir ugdymo sąlygomis;

3. nustato sutrikimus, atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą psichologiniu, pedagoginiu, medicininiu ir socialiniu aspektais, vertinimo rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytoju (-ais), priskiria specialiųjų poreikių asmenis specialiųjų ugdymosi poreikių grupei;

4. prireikus pakartotinai vertina asmens specialiuosius ugdymosi poreikius;

5. gali dalyvauti mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, jeigu mokykloje nėra vieno, kelių ar nė vieno specialisto (psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo).

6. Specialioji pedagoginė ir/ar psichologinė pagalba (vertinimas, informavimas, konsultavimas) specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems asmenims teikiama Tarnyboje, mokykloje ar namuose (esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės).

Registracija
Dėl psichologo konsultacijų ir pedagoginio – psichologinio įvertinimo reikia registruotis iš anksto. Registruojama darbo dienomis nuo 8°° val. iki 17°° val. telefonu (8- 343) 25979.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti