KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-55

 

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 1.        BENDROJI DALIS

 

 1. Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau tekste – Tarnyba) teikiamas atlygintinas (mokamas paslaugas, jų įkainius ir gautų lėšų naudojimą.
 2. Tarnyba atlygintinas (mokamas) paslaugas teikia:

2.1. mokiniams (vaikams), nesimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose;

2.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, gyvenantiems ne Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

2.3. mokiniams (vaikams) besimokantiems Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose sudarytos galimybės gauti reikiamų švietimo pagalbos specialistų pagalbą, tačiau mokinių (vaikų) tėvai mokyklos specialistų teikiamų paslaugų atsisako (dalinai arba pilnai) ir kreipiasi į Tarnybą dėl švietimo pagalbos teikimo;

2.4. tėvams (globėjams, rūpintojams) bendravimo su vaikais tobulinimo kursus, kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus.

 

 1. TEIKIAMOS ATLYGINTINOS PASLAUGOS

 

 1. Tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų rūšys ir įkainiai:
Eil Nr. Paslaugos pavadinimas Kiekis, apimtis, matavimo vienetas Kaina/ įkainis, eurais

(be PVM)

Tyrimai/įvertinimai
1. Socialinių, psichologinių reiškinių tyrimai 1 astr. val.[1] 10,00
2. Sociometriniai (mikroklimato) tyrimai 1 astr. val. 12,00
3. Projekciniai asmenybės tyrimai 1 astr. val. 10,00
4. Psichologiniai asmens tyrimai 1 astr. val. 11,00
5. Mokinio gebėjimų profesijai tyrimas 1  astr. val. 11,00
6. Gabumų tyrimas 1 astr. val. 12,00
7. Vaiko vertinimas VRS (vaiko raidos skalėmis) 1 klientas 40,00
8. Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WISC-IIILT metodika 1 klientas 49,00
9. Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WASI metodika 1 klientas 40,00
10. Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas WAIS- III metodika 1 klientas 60,00
11. Psichologinis mokyklinio brandumo įvertinimas 1 klientas 25,00
12. Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika 1 klientas 35,00
13. Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas 1 klientas 22,00
14. Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas 1 klientas 22,00
15. Socialinis pedagoginis asmens socialinės aplinkos, ryšių  ir įgūdžių įvertinimas 1 klientas 22,00
16. Kompleksinis pedagoginis mokinio gebėjimų ir pasiekimų įvertinimas 1 klientas 29,00
17. Psichologinis tyrimas Raveno testu 1 klientas 12,00
Konsultacijos
18. Individuali psichologo konsultacija 1 ak. val.[2] 15,00
19. Individuali logopedo konsultacija 1 ak. val. 13,00
20. Individuali specialiojo pedagogo konsultacija 1 ak. val. 13,00
21. Individuali socialinio pedagogo konsultacija 1 ak. val. 13,00
22. Specialistų grupės konsultacija 1 astr. val. 34,00
23. Vieno specialisto konsultacija dalyvių grupei 1 ak. val. 22,00
Korekcinės pratybos
24. Individualios logopedinės pratybos 1 ak. val. 12,00
25. Individualios specialiosios pedagoginės pratybos 1 ak. val. 12,00
26. Individualios psichologinės pažintinių procesų lavinimo pratybos 1 ak. val. 11,00
27. Individualios socialinės pedagoginės pratybos 1 ak. val. 11,00
28. Pogrupinės/grupinės logopedinės pratybos 1 ak. val. 20,00
29. Pogrupinės/grupinės specialiosios pedagoginės pratybos 1 ak. val. 20,00
30. Pogrupinės/grupinės psichologinės pratybos 1 ak. val. 22,00
31. Pogrupinės/grupinės socialinės pedagoginės pratybos 1 ak. val. 22,00
Švietimo paslaugos
32. Tarnybos specialistų paskaita, pranešimas, seminaras, mokymai, kursai 1 ak. val. 40,00
33. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai,

kuriuos teismas įpareigojo išklausyti už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 ir 1811 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus

1 klientas 38,00
34. Mokestis už konferencijos, seminaro dalyvio pažymėjimą 1 klientas 1,50
35. Pozityvios tėvystės mokymai 10 astr. val. 220,00
1 astr. val. įkainis ilgesnės trukmės mokymams 22,00

 

III. GAUTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Gautos lėšos gali būti naudojamos:

4.1. kitoms išlaidoms ir paslaugoms;

4.2. ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti;

4.3. kanceliarinėms prekėms, metodinėms priemonėms, spaudiniams įsigyti;

4.4. metodinės medžiagos leidybai;

4.5. Tarnybos patalpų einamajam remontui;

4.6. Tarnybos specialistų kelionės išlaidoms, patiriamoms dėl vykimo į ugdymo įstaigas, vykdant tiesiogines pareigas ir keliant kvalifikaciją;

4.7. Renginiams organizuoti;

4.8. Tarnybos reprezentacinėms išlaidoms ir kt..

 

 1. TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ MOKESČIO APSKAITA IR KONTROLĖ

 

 1. Teikiamų paslaugų mokestis yra Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos pajamos už teikiamas atlygintinas paslaugas.
 2. Kiekvienos atskiros atlygintinos paslaugos suteikimo tvarka, įkainis, atsiskaitymo už suteiktą paslaugą tvarka bei kt. dvišaliai įsipareigojimai ir sąlygos, įforminami ekvivalentine abipusėmis derybomis sudaroma sutartimi su paslaugos gavėju.
 3. Už suteiktas atlygintinas (mokamas) paslaugas klientui išrašoma sąskaita faktūra.
 4. Lėšos apskaitomos Labdaros, paramos, 2% sąskaitoje LT237300010128564218 Swedbank AB banke.
 5. Už gautų pajamų apskaitą atsakingas Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos vyriausias buhalteris.
 6. Už gautų pajamų kontrolę atsakingas Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius.

 

________________________

[1]   Viena astronominė valanda – 60 min.

[2] Viena akademinė valanda – 45 min.

 

Registracija
Dėl psichologo konsultacijų ir pedagoginio – psichologinio įvertinimo reikia registruotis iš anksto. Registruojama darbo dienomis nuo 8°° val. iki 17°° val. telefonu (8- 343) 25979.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti