KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Profesinis orientavimas Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Profesinis orientavimas Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Ugdymas karjerai  organizuojamas:

  • Ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai;
  • Integruojamas į klasių vadovų, bendrojo ugdymo pamokas, karjeros planavimo veiklas;
  • Individualių karjeros specialistų konsultacijų metu.

Metiniai veiklos uždaviniai:

  • Padėti mokiniams planuoti individualią karjerą (mokyti analizuoti asmeninius tikslus ir galimybes; pildyti ir koreguoti „Asmeninius mokinių karjeros planus“);
  • Organizuoti mokinių susitikimus su mūsų mokyklą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, darbdaviais, verslininkais, užimtumo tarnybos atstovais, aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais;
  • Rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas;
  • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio orientavimo klausimais bendruomenės nariams; teikti metodines rekomendacijas klasių vadovams, dalykų mokytojams);
  • Bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais, aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis, darbo institucijomis;
  • Konsultuoti mokinius karjeros pasirinkimo klausimais.

 

Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos karjeros specialistės Kazlų Rūdos savivaldybės mokiniams teikė ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. Mokiniams buvo suteiktos karjeros informavimo/profesinio orientavimo paslaugos, suorganizuoti profesinio veiklinimo vizitai. Pofesinio veiklinimo vizitų metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su jiems aktualia informacija profesinio orientavimo klausimais, įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. Organizuotų renginių, susitikimų ir išvykų metu patobulėjo bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių, sustiprėjo tarpusavio ryšiai, buvo tobulinamos mokinių kultūrinės, praktinės, pažintinės kompetencijos.

2023-2024 mokslo metais savivaldybės mokyklose buvo vykdoma kryptinga profesinio orientavimo veikla. Mokiniai ir jų tėvai buvo nuolat informuojami apie profesinio orientavimo veiklas mokyklose. Informacija apie vyksiančius renginius, nuotraukos ir veiklų aprašymai skelbti mokyklų tinklapiuose.

Akimirkos iš organizuotų renginių:

Konsultacijas profesinio orientavimo klausimais Kazlų Rūdos savivaldybės mokiniams teikia karjeros specialistės:

Agnė Amalienė, el.paštas: agne.amaliene@krppt.lt

Jolanta Gervinskienė, el.paštas: jolanta.gervinskiene@krppt.lt 

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti