KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Veiklos sritys

Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įsteigta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu 2009 m. vasario 2 d. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir nuostatais.

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Tikslai

 1. Tenkinti mokinių ugdymosi poreikius;
 2. Metodinės veiklos organizavimo tobulinimas.

 Uždaviniai

 1. Teikti pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, turintiems ugdymo(-si) sunkumų, bei jų šeimos nariams;
 2. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti;
 3. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
 4. Padėti savivaldybės ugdymo įstaigoms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

 Vizija

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba – atvira, auganti, moderni organizacija, siekianti dirbti komandinės veiklos principais.

 Misija

Tarnyba padeda vaikui laiku ir efektyviai gauti psichologinę ir specialiąją pagalbą, pilnavertiškai vystytis ir atskleisti savo asmeninį potencialą.

Vertybės

 • Vaiko gerovė;
 • Pagalba šeimai;
 • Individualumo pripažinimas;
 • Pozityvumas;
 • Kompetencija;
 • Konfidencialumas;
 • Bendradarbiavimas.
Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti