KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Daugiau informacijos apie tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti internete adresu: https://www.nsa.smm.lt/

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

BENDRASIS UGDYMAS

Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

SPECIALUSIS UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarikos aprašo patvirtinimo

_____________________________________________________________________________

 

Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija)

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 

Dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo

Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Įsakymas dėl kai kurių švietimo ir mokslo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 

Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Valstybės žinios, 2011-07-15 Nr.88-4220)

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ISAK-941 „Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo 

Dėl vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo

Dėl vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Dėl vieningos aštuonių taškų Brailio rašto sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2243 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

2011-09-30 įsakymas Nr.V-1774/V-879/A1-4 ,,Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymo nr. 1221/527/83 ,,Dėl asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų veiklos dokumentai
 Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikams namuose tvarka

Specialiojo ugdymo skyrimo tvarka

Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarka

Specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarka

 

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti