KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II

2014-2020 m. vykdytas Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamo valstybės planavimo projektas „Saugios aplinos mokykloje kūrimas II“ Nr.09.2.2-ESFA-V-729-03-0001. Tarnyba šiame projekte dalyvavo kaip partneris ir įvykdė šias veiklas:

  • 150 individualių psichologinių konsultacijų;
  • 2 pozityvios tėvystės įgūdžių grupės;
  • 4 tėvystės įgūdžių lavinimo grupių;
  • 4 grupinės diskusijos paauglių alkoholio, tabako ir psiciką veikiančių medžiagų vartojimo klausimais;
  • 12 pranešimų tėvams per tėvų susirinkimus;
  • 5 paskaitos tėvams tėvų ir vaikų santykių temomis;
  • 9 praktiniai/teoriniai mokymai krizių valdymo ugdymo įstaigose tema;
  • 2 tolerancijos ugdymo grupės;
  • 4 socialinių įgūdžių ugdymo grupės;
  • 3 ugdymo įstaigų mikroklimato tyrimai.

Apie projektą:

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“
Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Projekto uždaviniai:

I. Įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos programas šalies mokyklose bei stiprinti mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityje.

II. Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir seksualinės prievartos prevencines programas bei socialinių įgūdžių ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programas.

III. Parengti savižudybių prevencijos programos metodinę medžiagą ir išbandyti prevencinę programą.

IV. Plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus į projekto veiklas numatoma įtraukti apie 1000 mokyklų. Atsižvelgdamos į mokinių amžių, aktualius/ spręstinus klausimus, pačios mokyklos gali rinktis, kokias prevencines programas įgyvendinti.

Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 7,8 mln. Eur.

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti