KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Tarnyba ieško specialiojo(-iosios) pedagogo(-ės)

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA > Naujienos > Tarnyba ieško specialiojo(-iosios) pedagogo(-ės)

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms
užimti.

Darbo vieta:
0,5 etato Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (Atgimimo g. 1 A, Kazlų Rūda).

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas, edukologijos bakalauro ar aukštesnis
kvalifikacinis laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija. Ne mažesnė nei trejų metų
specialiojo pedagogo darbo patirtis.
Gebėjimai: žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus reglamentuojančius specialųjį ugdymą,taip pat
švietimo pagalbą, būti susipažinus su Lietuvos specialiojo ugdymo sistema. Gebėti dirbti
komandoje, laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų. Gebėti dirbti naudojantis
informacinėmis technologijomis.
Veikla: atlieka pedagoginį mokinių (vaikų) pasiekimų vertinimą, nustatant jo žinių, mokėjimų,
įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą programoms. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos
mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų
pedagoginių problemų sprendimo klausimais Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas
mokiniams (vaikams). Švietimo, informacinės, ekspertinės, konsultacinės pagalbos teikimas
pedagogams ir tėvams, užtikrinant Tarnybos nuostatuose numatytos veiklos vykdymą, tikslų ir
uždavinių įgvendinimą.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl leidimo dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimo dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 28 d.
Darbo krūvis: 0,5 etato.
Darbo sutartis: sudaroma nuo 2021 m. spalio 4 d.
Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo)
7,43-9,71.
Dokumentai priimami Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnyboje nuo 8 val. iki 17 val.,
elektroniniu paštu arba paštu.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami telefonu asmeniškai ir kviečiami
atrankai.

Kontaktai:
Atgimimo g. 1a, LT–69415 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 25 979
el. p. kr.ppt@inbox.lt;

Versija neįgaliems
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti